ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ( Terms Of Service )

บริษัท บราเธอร์ส ดิจิทัล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้บริการเว็บไซต์ www.chong-q.com และระบบ ChongQ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) สามารถทำการจองคิวและบริหารจัดการคิวของร้านค้าได้ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ระหว่างบริษัทฯ และผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการเว็บไซต์นี้ ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นอย่างดีแล้ว การใช้บริการถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกประการ

1. การสมัครเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการ

สำหรับการสมัครเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการจะไม่ให้ข้อมูลชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของผู้ใช้บริการที่เป็นเท็จ และผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลดังกล่าวถูกบันทึกลงในเว็บไซต์รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ หรือตัวแทนของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

2. คำรับรองของผู้ใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้และข้อมูลของผู้ใช้บริการท่านอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองคิว และบริหารจัดการคิวของร้านค้าตนเองเท่านั้น หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนคำรับรองนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการของผู้ใช้บริการ และบริษัทฯ มีสิทธิลบข้อมูลผู้ใช้บริการที่ได้กระทำการอันขัดแย้งต่อคำรับรองดังกล่าวออกจากระบบได้ในทันที

3. การจำกัดความรับผิดชอบของบริษัท

บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำเข้า สร้างสรรค์ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดของผู้ใช้บริการทั้งปวง โดยผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดใดๆ จากความเสียหายดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ หรือเป็นข้อมูลที่สร้างจากผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ดี กรณีที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามสมควรเป็นกรณีๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การระงับเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรตามสมควรแก่กรณี ทั้งนี้ผู้ใช้บริการที่สร้างข้อมูลดังกล่าวนั้นยังคงต้องรับผิดชอบในความเสียหายเช่นเดิม

ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ ดังกล่าวนี้ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการ บทความ รับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใดๆ ของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ผู้ให้บริการร่วมหรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตอื่นๆ ด้วย

4. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์นี้อยู่ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่านทำความเข้าใจและตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข